Obchodné podmienky : Polovnickydalekohlad.sk
Jazyky
slovakian  hungarian  

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

Všeobecné obchodné podmienky pre maloobchodný nákup cez OROL-KOM, s.r.o.


I. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1.Objednávky, podané prostredníctvom internetového obchodu OROL-KOM, s.r.o., sú záväzné. Elektronická objednávka je platná, ak sú vyplnené všetky povinné údaje a náležitosti uvedené v objednávkovom formulári.

2. Podaním objednávky (vyplnením a odoslaním objednávkového formulára) kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, reklama?ným poriadkom a že s nimi súhlasí.

3.Po odoslaní objednávky Vám bude pri každej zmene stavu zaslaný mail.

4.Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. Zmluva vzniká samotným dodaním tovaru.

5.Dodaním tovaru sa rozumie prevzatie tovaru kupujúcim alebo upovedomenie kupujúceho prepravnou službou o uložení zásielky.

6.Predávajúci je oprávnený v osobitných prípadoch (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, náklady na dopravu, vzdialenos? dodania a pod.) žiada? kupujúceho o potvrdenie objednávky vhodným spôsobom. Ak kupujúci vhodným spôsobom objednávku nepotvrdí, považuje sa táto objednávka za neplatnú.


II. Predmet zmluvy
1.Predmetom zmluvy je dodanie tovaru vyslovene uvedeného v ponuke OROL-KOM, s.r.o. a následne v objednávke kupujúceho.

2.Vlastnícke právo k zakúpenému tovaru prechádza na kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny, jeho prevzatím.


III. Cena a platobné podmienky

1.Maloobchodné ceny tovaru sú vyzna?ené u jednotlivých položiek tovaru v ponuke OROL-KOM, s.r.o.. Ceny sú uvedené v platnej mene Slovenskej republiky. Sme platcami DPH.

2.Ceny za tovar sú cenami zmluvnými. Predávajúci si vyhradzuje právo tla?ových chýb.
3.Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný ú?et predávajúceho alebo uhradením dobierky.
4.K cene tovaru bude pripo?ítané poštovné a dopravné vo výške uvedenej pri potvrdení objednávky. V špeciálnych prípadoch môže by? poplatok za dopravu odpustený. Pri dodaní tovaru do iného štátu sa ú?tuje poštovné a dopravné pod?a platného sadzobníka prepravnej služby, platného v de? odoslania tovaru. Cena dopravy do zahrani?ia Vám bude oznámená e-mailom a bude požadované jej schválenie.

5.Platba kupujúceho za tovar sa uskuto?ní:

- platbou vopred – na ú?et predávajúceho, tovar bude kupujúcemu dodaný po pripísaní sumy na ú?et predávajúceho.
– dobierkou – dodanie tovaru sa uskuto?ní prepravnou službou.
Ceny pri dodávke tovaru do iného štátu /v inej mene/ budú prepo?ítané kurzom príslušnej meny Národnej Banky Slovenska, platného v de? odoslania tovaru.

6.Platbu vopred môže ur?i? predávajúci:
– v prípade, že sa bude jedna? o kupujúceho, u ktorého vznikne predpoklad, že dobierku nepreberie
– pri kúpe tovaru v hodnote nad € 230
– pri objednaní a dodaní tovaru do iného štátu.
IV. Dodanie a prevzatie tovaru
1.Objednaný tovar bude zasielaný na dobierku a dopravovaný prostredníctvom slovenskej prepravnej spolo?nosti
2.Miestom dodania tovaru je adresa, uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Zásielka tovaru bude obsahova? da?ový doklad.
3.Objednaný tovar bude kupujúcemu odoslaný do 5 dní od prijatia objednávky alebo zaplatenia kúpnej sumy na ú?et predávajúceho ak sa daný tovar nachádza skladom. Ak
vznikne predávajúcemu prekážka brániaca v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho. V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
1.Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho je možné do 7 pracovných dní odo d?a prevzatia tovaru.
2.Odstúpenie od zmluvy musí ma? písomnú formu s uvedením ?ísla objednávky, kódom a názvom vráteného produktu, ?ísla ú?tu alebo adresou pre vrátenie pe?azí. Sú?asne
musí by? doložený doklad o kúpe a doklad o prevzatí tovaru.
3.Tovar vrátený z dôvodu odstúpenia od zmluvy musí by? zaslaný na adresu predávajúceho v de? odstúpenia a za týchto podmienok:
    a) tovar musí by? vo vhodnom obale a kompletný
    b) tovar nesmie by? použitý a musí by? nepoškodený.
    c) tovar musí by? zaslaný prepravnou spolo?nos?ou na vlastné náklady a na riziko kupujúceho (nie na dobierku – takúto zásielku predávajúci nepreberie)
. 4.Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, budú peniaze za tovar zaslané na kupujúcim ur?ený ú?et resp. adresu a to do 15 dní odo d?a odstúpenia od zmluvy.
5.V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok, nebude zo strany predávajúceho akceptované odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady
kupujúceho spä?. VI. Povinnosti predávajúceho
Zákazníkom sa zaväzujeme doda?:
1.Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v de? odoslania objednávky.
2.Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
3.Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu po?as prepravy.
Nezodpovedáme za:
1.Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
2.Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímate?a.
3.Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
4.Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávate?a) v dôsledku akéhoko?vek obmedzenia prípadne zrušenia distribu?ných práv alebo iných
nepredvídate?ných prekážok. 5.Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považova? za oprávnenú reklamáciu.
VII. Povinnosti kupujúceho
Kupujúci sa zaväzuje:
1.Objednaný tovar prevzia?, skontrolova? neporušenos? obalov a v prípade akýchko?vek závad tieto bezodkladne oznámi? nám.
2.Zaplati? za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v de? odoslania objednávky.
3.V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatni? svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si
zákazník tovar neprevezme pri prvom doru?ení, a požaduje opätovné doru?enie tovaru, je povinný uhradi? náklady prvého ako aj opätovného doru?enia tovaru.
VIII. Ochrana osobných údajov
1.Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára dáva kupujúci súhlas k zhromaž?ovaniu a evidovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Kupujúci má právo tento súhlas písomne odvola?. 2.Predávajúci je oprávnený evidova? a spracováva? pre svoju potrebu údaje o kupujúcom získaných z obchodných vz?ahov.

IX. Záruka na tovar

1.Ak sa na zakúpenom tovare vyskytne chyba, nespôsobená nesprávnym používaním zakúpeného tovaru, nedostato?nou alebo nesprávnou starostlivos?ou o tento tovar, je kupujúci oprávnený ho reklamova? v záru?nej dobe, ktorá je stanovená zákonom, prípadne dohodou.
2.Kupujúci uplat?uje reklamáciu písomne na priloženom reklama?nom protokole s popisom chyby, vady a pod., sú?asne s priloženou kópiou dokladu o kúpe. 3.Záru?ná doba za?ína plynú? d?om prevzatia tovaru.
4.Záruka na tovar sa nevz?ahuje na použitý tovar (second hand).
X. Predaj produktov iba osobám starším ako 18 rokov
1. Pod?a platných zákonov je nákup niektorých typov tovaru obmedzený dosiahnutím veku 18-tich rokov. Jedná sa o nasledujúce skupiny tovaru: airsoftové zbrane,
vzduchovky, paralyzéry, sebaobranné spreje, obušky, boxery, tonfy. 2. K nákupu týchto typov tovaru v našom internetovom obchode je preto nutné posla? (?itate?nú) fotokópiu obidvoch strán ob?ianskeho preukazu e-mailom na adresu
uvedenú na stránke.
3. Adresa dodania musí súhlasi? s adresou trvalého pobytu uvedenou na ob?ianskom preukaze.
4. Bez splnenia vyššie uvedených podmienok nemôže by? objednávka obsahujúca ktorýko?vek z vyššie uvedených typov tovaru vybavená a bude stornovaná.
5. Všetky dodato?ne poskytnuté osobné údaje sú považované za dôverné a je s nimi zaobchádzané pod?a ustanovení uvedených v odstavci VIII. Ochrana osobných údajov

XI. Závere?né ustanovenia
1.Pre všetky sporné vz?ahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ako i tieto obchodné podmienky platí právny poriadok Slovenskej republiky.
2.Spory, ktoré môžu vzniknú? medzi zmluvnými stranami a nedôjde k mimo súdnemu vyrovnaniu, budú riešené miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.
3.Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto „Všeobecných obchodných podmienok“.